Traditional love songs

Among so many beautiful modern songs in Taiwan, some old songs are still popular and are able to stand the test of time. I would like to introduce three Taiwanese love songs for my readers, so people who are music fans can sing with us or play by the notes.

思慕的人 Su-bōo ê lâng, The person that I miss

This song was once popular as theme tune featured in the Taiwanese drama, the main lyrics is about a man who is missing his love one, and wishing that she will return soon.

我心內思慕的人 The person that I am missing from the heart

guá sim-lāi su-bōo ê lâng

│你怎樣離開阮的身邊 Why did you leave me

lí tsuánn-iūnn lī-khui gún ê sin-pinn

│叫我為著你暝日心稀微 You make me lonely everyday

kiò guá uī-tio̍h lí, mî-ji̍t sim hi-bî

│深深思慕你 I have been thinking of you

tshim-tshim su-bōo lí

│心愛的緊返來 Come back soon, my darling !

sim-ài–ê, kín tńg–lâi

│緊返來阮身邊 Side with me

kín tńg-lâi gún sin-pinn

│有看見思慕的人 I have seen the missing person

ū khuànn-kìnn su-bōo ê lâng

│惦在阮夢中難分難離 In my dream without leaving

tiàm-tsāi gún bāng-tiong, lân hun lân lî

│引我對著汝更加心綿綿 Makes me thinking of you intensely

ín guá tuì tio̍h lí, kìng-ka sim mî-mî

│茫茫過日子 Day by day without a goal

bâng-bâng kè ji̍t-tsí

.

│心愛的緊返來 Come back soon, my darling!

sim-ài–ê, kín tńg–lâi

│緊返來阮身邊 Side with me

kín tńg-lâi gún sin-pinn

.

│好親像思慕的人 Feels like my missing person

hó-tshin-tshiūnn su-bōo ê lâng

│優美的歌聲擾亂阮耳 The beautiful song disturbs ears

iu-bí ê kua-siann jiáu-luān gún hīnn

│當我想著你溫柔好情意 While I am missing the kind of your love

tāng guá siūnn tio̍h lí, un-jiû hó tsîng-ì

│聲聲叫著你 I am crying out for you

siann-siann kiò tio̍h lí

│心愛的緊返來 Come back soon, my darling !

sim-ài–ê, kín tńg–lâi

│緊返來阮身邊 Side with me

kín tńg-lâi gún sin-pinn

Courtesy of lyrics. https://kuasu.tgb.org.tw/song/156/

關子嶺之戀Kuan-á-niá tsi luan, Love in Guan-zi-ling

Guan-zi-ling is located in Tainan where hot springs are famous and visitors are a lot during travel seasons. The first clip below is the song about couples who love each other, especially at this scenic with flowers and butterflies all together. The beautiful tale never ends.

The current area in Guan-zi-ling with video to show everybody how it looks like, and where you could visit for fun.

嶺頂春風吹微微 滿山花開正當時
蝴蝶多情飛相隨 啊娘呀對阮有情意啊 
正好春遊碧雲寺

嶺頂風光滿人意 清風吹來笑微微
百花齊開真正美 阿娘呀對阮有情意
啊 遊山玩水爬山嶺

嶺頂無雲天清清 山間花開樹葉青
可愛小鳥吟歌詩 阿娘呀對阮有情意
啊 雙人相隨永不離

If anyone needs Taiwanese spellings, please let me know. Thank you.

For details of lyrics, please visit https://mojim.com/twy100229x43x9.htm

懷念ê淡水河邊Huâi-liām ê Tām-tsuí-hô-pinn, The missing Tamsui river

If you like this song and have a chance to visit Tām-tsuí/Tamsui river, don’t forget to have fun at the Tamsui old street. Foods and drinks there are authentic, along the river at night, young couples date and spend the rest of their day. People may cross the other side of river by ferry.

This song is about a man who wanders along the Tamsui river, in which it reminds him of his ex and family at the hometown.

今夜的水流聲 The river song tonight
kim-iā ê tsuí-lâu siann
為何哪會遮稀微 Why is it so faint
uī-hô ná ē tsiah hi-bî
想彼時你我相會 It reminds me of our meeting
siūnn hit-sî lí guá siong-huē
也是踮這位 Is here too
iā-sī tiàm tsit uī

毛毛雨踮在河邊 Little rains along the river
mn̂g-mn̂g hōo tiàm-tsāi hô-pinn
情話講袂離 Love words never end
tsîng-uē kóng buē-lī
雨中的淡水河邊 During the rain in Tām-tsuí river
hōo-tiong ê Tām-tsuí-hô-pinn
是我迷戀的河邊 It is the river that I love

sī guá bê-luân ê hô-pinn
青春夢 The young dream
tshing-tshun bāng
隨風飄去 Goes with the wind
suî hong phiau–khì
我也祝福你 I bless you too
guá iā tsiok-hok lí
懷念懷念 Miss miss
huâi-liām huâi-liām
懷念淡水的河邊 Miss the Tām-tsuí river
huâi-liām Tām-tsuí ê hô-pinn

寂寞的月暗暝 The lonely night
tsi̍k-bo̍k ê ge̍h-àm-mî
為何偏偏咧想你 Makes me think of you particularly
uī-hô phian-phian teh siūnn lí
明知影已經無你 I know you left me
bîng tsai-iánn í-king bô lí
也是放袂離 But still can’t let you go
iā-sī pàng buē-lī

是男兒 If I am a man
sī lâm-jî
著愛拍拚 I need to work hard
tio̍h-ài phah-piànn
勇敢過日子 Survive day by day
ióng-kám kuè ji̍t-tsí
故鄉的年老爸母 Parents at my hometown
kòo-hiong ê nî-lāu pē-bú
望我成功回鄉里 Wish me back with honor
bāng guá sîng-kong huê hiong-lí
無情的河水流去 The cruel river
bô-tsîng ê hô-tsuí lâu–khì
我也懷念伊 I miss it too
guá iā huâi-liām i
懷念懷念 Miss miss
huâi-liām huâi-liām
懷念淡水的河邊 Miss the Tām-tsuí river
huâi-liām Tām-tsuí ê hô-pinn

Courtesy of lyrics. https://mojim.com/twy100923x35x13.htm

I hope everyone has a wonderful memory in either city of Taiwan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s